Napisz do nas

Centrum Kreatywności Talent we Wrocławiu

Znakomici uczniowie są chlubą swoich mistrzów
Hugo Dionizy Steinhaus

Utworzenie we Wrocławiu Centrum Kreatywności Talent zakrojone jest na miarę wyzwań edukacyjnych XXI w. Placówka, która decyzją Rady Miasta Wrocławia została powołana do życia, spełniać będzie cały szereg ściśle powiązanych ze sobą funkcji.

Jako swoje zasadnicze zadanie uznajemy w pełni komplementarne diagnozowanie wszelkiego rodzaju uzdolnień dzieci i młodzieży szkolnej. Działanie to prowadzić będzie zespół psychologów i pedagogów, co przełoży się tak na wyławianie, jak też szlifowanie najrozmaitszych talentów.

Oceniając dziecko jako szczególnie uzdolnione i chcąc właściwe zaplanować proces jego nauki, będziemy korzystać ze wsparcia diagnostycznego specjalistów. Pogłębiona diagnoza specjalistyczna może dać wiedzę o potencjale intelektualnym ucznia, jego możliwościach warunkujących proces uczenia się takich jak: pamięć, koncentracja, motywacja zadaniowa, styl uczenia się, radzenie sobie w sytuacjach trudnych itp. Właściwa, możliwie wnikliwa i wszechstronna diagnoza rozwoju ucznia pozwoli lepiej ukierunkować pracę z nim nie tylko w perspektywie jego osiągnięć szkolnych, ale także wyboru ścieżki edukacyjnej i pełnego rozwoju osobowego ucznia.

Wyniki badań psychologicznych będą przekazywane rodzicom, a za ich pośrednictwem - nauczycielowi, w formie opinii lub wyników diagnozy. (Poznawać/obserwować ucznia/dziecko będziemy nie tylko na zajęciach prowadzonych w placówce, ale również w jego środowisku szkolnym).

Przy identyfikacji ucznia zdolnego powinniśmy mieć świadomość, że proces ten będzie odbywać się wielowymiarowo.

Bardzo ważna będzie wszechstronna współpraca z rodzicami. Zapewnimy im zarówno weryfikację dostrzeżonych uzdolnień, jak też wsparcie w pielęgnowaniu dziecięcych talentów.

Za niezwykle ważne uznajemy również ścisłą, merytoryczną współpracę ze wszystkimi placówkami na terenie miasta, których zadania okażą się zbieżne z celami naszej placówki.

Ponadto będziemy wspierać w rozwoju pasji i zainteresowań dzieci już od wieku przedszkolnego, ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych proponując alternatywne zajęcia, niezależnie od szkoły czy przedszkola. W celu rozwijania kompetencji społecznych wprowadzony zostanie wolontariat.

Pozalekcyjna placówka specjalistyczna Centrum Kreatywności TALENT osadzona jest w konkretnym środowisku. Niezwykle ważne będzie zaproponowanie dzieciom i młodzieży z najbliższego otoczenia (ulic, dzielnicy) uczestniczenie w zajęciach specjalnie im dedykowanych, gdzie mogą znaleźć również miejsce dla siebie, umożliwić im odnalezienie swojego potencjału, swoich zdolności, umożliwić im znalezienie swojej własnej drogi rozwoju. Zajęcia manualne (np. renowacja starych mebli), możliwość uczestniczenia w wysokiej kulturze (wieczorne wyjścia do ośrodków kultury np. opera, teatr), pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, standardów zachowania w świecie toczącym się nieopodal, będzie procentowało w przyszłości.

Specjalny program przygotowany został dla nauczycieli pracujących z młodzieżą uzdolnioną.

Diagnozowanie zdolności ściśle związany jest z przygotowywaniem nauczycieli do pełnienia w swoim środowisku roli diagnosty w tym właśnie obszarze. Oni to, po przejściu odpowiedniego treningu, będą nie tylko rozpoznawać charakter uzdolnień ucznia, ale też dbać o jego harmonijny rozwój. Zadbamy także o rozwój nauczycielskich kompetencji informatycznych, technicznych, artystycznych, językowych czy szachowych. Szkolenia dla nauczycieli w wybranych obszarach pomogą lepiej realizować ideę szerokiego wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w pracach Centrum.

Izabela Suleja
Dyrektor Centrum Kreatywności TALENT