Napisz do nas

RODO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z formularza kontaktowego” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.talent.wroclaw.pl w celu uzyskania informacji w zakresie tematycznym związanym z działalnością CKT.

2. Podstawą Regulaminu jest art.8 ust.1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

II. Definicje.

1. Regulamin korzystania z formularza kontaktowego, zwany dalej Regulaminem – zawiera spis warunków korzystania z formularza kontaktowego Centrum Kreatywności Talent umieszczonego na stornie www.talent.wroclaw.pl oraz klauzulę RODO.

2. Formularz kontaktowy- formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.talent.wroclaw.pl zamieszczają zapytanie i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.

3. Użytkownik- osoba korzystająca z formularza kontaktowego w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

4. CKT – Centrum Kreatywności Talent z siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 117 50-301 Wrocław, zwane również Centrum.

5. Klauzula RODO - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Centrum Kreatywności TALENT we Wrocławiu.

6. Administrator - Centrum Kreatywności Talent z siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 117 50-301 Wrocław

III. Zasady dostępu i korzystania Użytkowników z formularza kontaktowego.

1. Dostęp do formularza jest bezpłatny, nie wymaga od Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dokonania rejestracji oraz logowania.

2. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Centrum Kreatywności Talent we Wrocławiu.

3. W celu korzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem Internetu. Dostęp do strony może odbywać się przy pomocy ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych.

4. Korzystając z formularza Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:

a) wypełnienie formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, temat i treść zapytania,

b) potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w formularzu „wyślij zapytanie”,

c) wysłanie zapytania wyraża deklarację Użytkownika o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz zgodę Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą RODO zamieszczoną w Regulaminie.

5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu i oraz dobrymi obyczajami.

IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy.

1. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania z Formularza kontaktowego, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą RODO.

2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie na stronie: www.talent.wroclaw.pl Użytkownik ma możliwość wydrukowania i utrwalenia postanowień Regulaminu.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi bez konsekwencji prawnych.

V. Odpowiedzialność.

1. Centrum Kreatywności Talent nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu z przyczyn niezależnych. Ze względów bezpieczeństwa CKT zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia serwisu w celu naprawy usterek i likwidacji możliwych zagrożeń.

2. CKT zastrzega sobie prawo do możliwości czasowego zawieszenia portalu w celu modyfikacji, aktualizacji danych, zmiany zawartości serwisu.

3. CKT nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego działania, błędów, braków, zakłóceń, defektów, opóźnień w operacji lub przekazie, wirusów komputerowych, awarii linii lub systemu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VI. Klauzula RODO.

Centrum Kreatywności Talent we Wrocławiu w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje że:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kreatywności Talent we Wrocławiu, ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław reprezentowany przez Dyrektora Centrum. Dane kontaktowe: tel. 71 798 67 06

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl, tel 608294903

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,

c) niezbędnego wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach władzy powierzonej Administratorowi,

d) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a) RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r; które stanowi, że:

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne, w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Centrum Kreatywności Talent
we Wrocławiu przysługują prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo do sprostowania treści danych,

c) prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8. Odbiorcą danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tacy jak pracownicy delegowani do realizacji zadań związanych z udzieleniem zgody.

9. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Kreatywności Talent przetwarzają dane osobowe.

10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych dokonywane jest
z naruszeniem przepisów prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą jednak stosowane metody przetwarzania polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

12. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

VII. Postanowienia końcowe:

1. CKT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez udostępnienie na stronie Centrum: www.talent.wroclaw.pl

3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie CKT.

4. Korzystanie przez Użytkownika z formularza kontaktowego po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

Zobacz także: