Powiększanie tekstu
Wersja kontrastowa

RODO

Spis informacji

Klauzula informacyjna dla Uczniów i Rodziców - przyjęcie Ucznia z Ukrainy. (ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ - ПРИЙОМ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PRZYJĘCIE 
UCZNIA Z UKRAINY

Plik do pobrania (PDF):

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIECI I RODZICÓW

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ - 
ПРИЙОМ ДІТЕЙ З УКРАЇНИЗавантажити файл (PDF):

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ

Klauzula RODO

Logo Centrum Kreatywności Talent

Klauzula Informacyjna RODO

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016) mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są̨ zbierane dane osobowe.

W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną̨ treścią̨ i podpisem, Centrum Kreatywności TALENT, ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław, staje się Administratorem Państwa danych osobowych.

W sprawach dotyczących Państwa praw wynikających z RODO możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Małgorzata Torenc, kierując korespondencję tradycyjną na adres placówki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pisząc na adres email: rodo@CKTalent.wroclaw.pl

Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu obsługi przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą̨ wyrażają Państwo poprzez zgłoszenie się̨ w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy, jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 221 Kodeksu Pracy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych znajdą Państwo w klauzulach zamieszczonych na dole strony.

Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa, który może być́ rożny w zależności od rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć́ w Instrukcji Kancelaryjnej naszej placówki.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Nasza Placówka stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność́ i integralność́ Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują̨ środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również̇ stosowne środki zabezpieczające przed utratą Państwa danych.

Mają Państwo prawo do:

Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosić bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych placówki lub listownie na adres placówki z dopiskiem „RODO”.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Klauzula informacyjna - Monitoring wizyjny w CKT

Uwaga! Obiekt monitorowanyADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach monitoringu jest Centrum Kreatywności TALENT, ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław, adres e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Kreatywności TALENT inspektorem ochrony danych, którym jest Małgorzata Torenc poprzez e-mail: rodo@CKTalent.wroclaw.pl oraz pisząc na adres Centrum Kreatywności TALENT z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
CEL I PODSTAWY PRAWNE
Monitoring wizyjny stosowany jest celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówki oraz ochrony jej mienia - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. lit. c RODO, w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa, w szczególności organy ścigania.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Zapisy w systemie monitoringu przechowywane są przez okres od 10 do 14 dni, a następnie podlegają automatycznemu nadpisaniu.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Mają Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych w przypadkach uzasadnionych celem stosowania monitoringu, jednakże prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, a tym samym, w sytuacji zarejestrowania innych osób w tym samym czasie, może nie być możliwe do spełnienia,
 ograniczenia przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula informacyjna - Rekrutacja do pracy w CKT

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KANDYDATÓW DO PRACY W CENTRUM KREATYWNOŚCI TALENT

ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach monitoringu jest Centrum Kreatywności TALENT, ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław, adres e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Kreatywności TALENT inspektorem ochrony danych, którym jest Małgorzata Torenc poprzez e-mail: rodo@CKTalent.wroclaw.pl oraz pisząc na adres Centrum Kreatywności TALENT z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
  2. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  3. Centrum Kreatywności TALENT będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Centrum Kreatywności TALENT zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  2. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo do:

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

INFORMACJE DODATKOWE

Państwa dane osobowe nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, będą przetwarzane z wykorzystaniem systemu informatycznego, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO

[5] Art. 6 ust. 1 lit a RODO

Klauzula informacyjna - Realizacja umowy/zlecenia - Kontrahenci

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ UMOWY/ZLECENIA - KONTRAHENCI

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach monitoringu jest Centrum Kreatywności TALENT, ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław, adres e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Kreatywności TALENT inspektorem ochrony danych, którym jest Małgorzata Torenc poprzez e-mail: rodo@CKTalent.wroclaw.pl oraz pisząc na adres Centrum Kreatywności TALENT z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy i realizacji zadań z niej wynikających, bądź przyjęcia i realizacji Państwa zlecenia;

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak dostawcy usług informatycznych i oprogramowania, podmioty wykonujące usługi administracyjne, prawne oraz podmioty lub organy uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obowiązywania i rozliczenia umowy lub zakończenia realizacji zlecenia oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń;

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiadają Państwo prawo do:

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji obowiązków wynikających z umowy / złożonego zlecenia, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji umowy/zlecenia;

INFORMACJE DODATKOWE

Państwa dane osobowe nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, będą przetwarzane z wykorzystaniem systemu informatycznego, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach monitoringu jest Centrum Kreatywności TALENT, ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław, adres e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Kreatywności TALENT inspektorem ochrony danych, którym jest Małgorzata Torenc poprzez e-mail: rodo@CKTalent.wroclaw.pl oraz pisząc na adres Centrum Kreatywności TALENT z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone przez Administratora do zrealizowania celów przetwarzania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie, w tym zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiadają Państwo prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, gdyby taka zgoda została złożona w toku procedowania wniosku o przyznanie świadczenia. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Urzędu ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie Państwa danych osobowych wynika z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ma swoje odniesienie w postanowieniach Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjętego przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwe przyjęcie wniosku i skorzystanie ze świadczeń objętych ZFŚS.

INFORMACJA DODATKOWA

Dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mogą być przetwarzane z wykorzystaniem systemu informatycznego, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna - Proces rekrutacji Uczestników zajęć

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PROCES REKRUTACJI

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach monitoringu jest Centrum Kreatywności TALENT, ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław, adres e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Kreatywności TALENT inspektorem ochrony danych, którym jest Małgorzata Torenc poprzez e-mail: rodo@CKTalent.wroclaw.pl oraz pisząc na adres Centrum Kreatywności TALENT z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Centrum Kreatywności TALENT we Wrocławiu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 2) oraz art. 130 i kolejne ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa (np. sąd, organ prowadzący i nadzorujący placówkę), a także te, którym dane zostaną powierzone przez Administratora do zrealizowania celów przetwarzania, w szczególności dostawcy usług informatycznych i oprogramowania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane do końca okresu, w którym przyjęty uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Mają Państwo Prawo do:

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

INFORMACJE DODATKOWE

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, jak również podejmować działań opartych na automatycznym profilowaniu.

Klauzula informacyjna - Zakończony proces rekrutacji Uczestników zajęć

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PO PRZYJĘCIU

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach monitoringu jest Centrum Kreatywności TALENT, ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław, adres e-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Kreatywności TALENT inspektorem ochrony danych, którym jest Małgorzata Torenc poprzez e-mail: rodo@CKTalent.wroclaw.pl oraz pisząc na adres Centrum Kreatywności TALENT z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone przez Administratora do zrealizowania celów przetwarzania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki oraz przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę (księgi uczniów, księgi i arkusze ocen - 50 lat, zeszyty wychowawcy i dzienniki zajęć pozalekcyjnych – 5 lat).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Mają Państwo Prawo do:

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.

INFORMACJE DODATKOWE

Dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mogą być przetwarzane z wykorzystaniem systemu informatycznego, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Materiały w formacie PDF

Strona korzysta z plików cookies, aby zwiększyć dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych.