Napisz do nas

Oferty pracy

Dyrektor Centrum Kreatywności TALENT we Wrocławiu, ul. Jedności Narodowej 117, ogłasza nabór na stanowisko:

STARSZEGO KONSERWATORA

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum zawodowe,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator.

2. Wymagania dodatkowe:

-doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub posiadanie umiejętności technicznych i remontowo-budowlanych,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,

- mile widziane dodatkowe uprawnienia,

- wysoka kultura osobista,

- sumienność i punktualność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) konserwacja sprzętu elektronicznego,

b) wykonywanie prac naprawczo – remontowych oraz malarskich,

c) dbanie o stan techniczny sprzętu placówki (systematyczne kontrolowanie sprzętu i bieżąca naprawa uszkodzeń),

d) współpraca z innymi pracownikami obsługi placówki,

e) wykonywanie innych różnych prac zleconych przez przełożonego.

4. Wymagane dokumenty:

a) podanie o przyjęcie do pracy,

b) Curriculum Vitae,

c) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

e) oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora.

CV powinny być opatrzone klauzulą:,,Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Centrum Kreatywności TALENT we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 117. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

5. Oferujemy:

a) umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

b) wsparcie współpracowników

Dokumenty składać należy w terminie do 27.12.2019 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Centrum Kreatywności TALENT we Wrocławiu, ul. Jedności Narodowej 117 (tel. 71/798 67 06).

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną telefonicznie powiadomieni o spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zobacz także: